Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zápisnice z klubových schôdzi

 

Zápisnica z klubovej schôdze konanej 24.3.2018 v Žiline

 

K bodu č.1 otvorenie a privítanie prítomných

Na úvod privítal všetkých prítomných členov klubu Ing. Štefan Henžel predseda klubu. Poďakoval Ing. Jánovi Kadíkovi za vytvorenie podmienok pre konanie sa členskej schôdze v priestoroch jeho prevádzky. Privítal vzácneho hosťa MUDr. Michala Straku CSc. Ktorý sa podujal zmapovať činnosť nášho klubu za celú jeho existenciu a to knihou o našej Oravke. Po dlhšej diskusii s našim hosťom

dal predseda klubu schváliť predložený program členskej schôdze, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č.2 – Vyhodnotenie klubovej výstavy 2017 .

Predseda klubu zhrnul v skratke CV Nitra 2017 ako i zvieratá z nášho klubu ktoré boli ocenené na tejto výstave . Ďalej spomenul  zabezpečenie výstavných klietok pre novošlachtené farebné rázy Oraviek pri uznávacom procese.

Najlepší kohút klubu-Stanislav Čiertanský ml.

Najlepšia sliepka klubu-Roman Máček

Najlepšia kolekcia klubu-NPPC Nitra

Memoriál Vasiľa Bábuškina-Jaroslav Čelko

Memoriál Jozefa Vajzera-Roman Droštín

Putovný pohár klubu-NPPC Nitra

K bodu 3 . Uznanie novošľachtených farebných rázov Oraviek

Predseda klubu informoval o uznaní nasledovných farebných rázov Oraviek na CV Nitra 2017

 • Oravka čierna - Poďakovanie Jaroslav Capek , Ing. Ján Kadík , Milan Mičko

 • Zdrobnená Oravka biela – Poďakovanie Jaroslav Čelko

 • Zdrobnená Oravka rodofarbá - Poďakovanie Ing. Štefan Henžel a Michal Kalafut

K bodu 4. Správa o činnosti klubu za roky 2014 -2018

 • Usporiadanie klubových výstav , popri CV Nitra

 • Komunikácia zo zástupcom pri EE p. Žuffom ohľadne nových farebných rázov Oraviek

 • Zabezpečovanie ukážkových expozícií na CV Nitra podľa potreby

 • Rozšírenie chovov Oraviek do iných štátov , členmi klubu sa podarilo : Česká republika , Maďarsko , Taliansko , Maďarsko

 • Monitorovanie novošľachtených farebných rázov

 • Prezentácia novošľachtenia na školení posudzovateľov ako i na iných fórach

 • Traja členovia klubu vystavili na EU výstave vo Francúsku 3,3 OR žh, 3,3 OR b , 2,2 zdr, OR žh


 


 

K bodu č. 5 Plán chovateľskej práce pre rok 2018

Usporiadať klubovú výstavu Oraviek , osloviť šľachtiteľov Oraviek rodofarbých a ponúknuť im pomoc pri šľachtení tohto farebného rázu , naďalej úzko spolupracovať  z Centrom výskumu živočíšnej výroby Nitra v Lužiankach , propagovať Oravku na všetkých chovateľských akciách usporadúvaných v roku 2018 ako i mediach RTVS , alebo tlačených médiach. Podporiť šlachtiteľov nových farebných rázov Oraviek a to rodofarebná a krahulcová veľká forma a zdrobnená čierna . Vydať spomínanú knihu o Oravke .Osloviť aj nečlenov klubu aby sa zapojili do nášho klubu.


 

K bodu č.6 Správa o finančnom stave klubu

Finančnú správu prečítal pokladník klubu Michal Mráz . Po diskusii bolo dohodnuté vyplatenie členského do konca februára 2018. Na účet alebo priamo pokladníkovi klubu.


 

K bodu 7 Voľby výboru klubu na roky 2018-2022

Do ďalšieho volebného obdobia boli navrhnutý za :

Predsedu: Ing. Štefan Henžel

Podpredsedu : Ing. Cyril Hrnčár PhD.

Pokladník : Michal Mráz .

Za člena ktorý bude klub zastupovať na aktívoch odbornosti hydiny : Miroslav Kalafut , náhradník Milan Mičko

Kontrolóra a správca web stránky klubu: Michal Kalafut

Po krátkej diskusii bol tento návrh jednohlasne schválený .

K bodu 7 . Internetová stránka klubu

Predseda klubu poďakoval Michalovi Kalafutovi za jeho výborne odvedenú prácu pri tvorbe klubovej stránky ako i spoluprácu s ním . Vyzval všetkých členov aby sa zapojili do napĺňania tejto stránky svojimi článkami , postrehmi z chovu ako i fotografie. Ďalej vyzval všetkých aby si pripravili fotografie z ich chovou nakoľko chceme vytvoriť aj prezentáciu chovateľov na tejto stránke v takejto podobe.

K bodu 8. Diskusia , návrhy k zlepšeniu činnosti klubu

 • Predseda klubu predstavil prítomných nových členov klubu , ktorých požiadal o predstavenie sa.

 • Predseda veľmi pozitívne hodnotil prácu Michala Kalafuta na tvorbe a prevádzkovaní našej internetovej stránky

 • Predseda klubu sa zmienil o veľmi pozitívnom propagovaní Oraviek v relácii RTVS Farmárska revue , ako i v časopise Život.

 • Oslovenie nečlenov klubu písomne - MVDr. Droštin


 

 • K bodu 9 . Záver

Týmto bodom bola členská schôdza ukončená , predseda poďakoval za účasť a poprial šťastnú cestu domov.


 


 

 

Zapísal . Ing. Štefan Henžel dňa 24.2.2018


TOPlist
aktualizované: 12.10.2020 10:33:20